Zakończenie roku szkolnego dla uczniów szkół kolejowych

Uczniowie szkół współpracujących z PLK SA rozpoczęli wakacje. Przyszli dyżurni ruchu, automatycy sterowania ruchem, specjaliści budownictwa kolejowego oraz elektroenergetycy transportu szynowego z 51 szkół w Polsce mogą świętować swoje osiągnięcia. Za dobre wyniki w nauce przekazaliśmy 216 uczniom stypendia i możliwość pracy w Spółce.

uczniowie-siedza-przed-monitorami-ucza-sie-na-symulatorze-ruchu-kolejowego-fot

W roku szkolnym 2023/24, współpracowaliśmy z 51 szkołami w całej Polsce. Od czerwca 2023 r. do tego grona dołączyły: Niepubliczne Technikum im. 72 Pułku Piechoty w Radomiu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach oraz Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Chojnicach. Najwięcej stypendiów przyznaliśmy uczniom Zespołu Szkół Transportowo - Mechatronicznych w Skarżysku Kamiennej.

Co raz więcej szkół kształci kolejarzy

Uczniowie we współpracujących z PLK SA szkołach uczą się na kierunkach – technik transportu kolejowego, technik budownictwa kolejowego, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik elektroenergetyk transportu szynowego oraz technik teleinformatyk. Szkoły chętnie podejmują z nami współpracę, uruchamiając nowe specjalizacje. Przykładem jest Technikum w Cieszynie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, które podpisało z PLK SA list intencyjny dotyczący współpracy i będzie kształcić przyszłych techników transportu kolejowego.

Od września br. planujemy jeszcze bardziej zaangażować się we współpracę ze szkołami poprzez regularne spotkania z uczniami oraz udział w lokalnych wydarzeniach edukacyjnych. Zależy nam, aby była ona efektywna i satysfakcjonująca zarówno dla szkół, uczniów jak i Spółki. Pragniemy wspomóc szkoły w zakresie dostępu do nowych technologii oraz zapewnić uczniom gwarancje zatrudnienia w wyuczonym zawodzie.

PLK inwestują w profesjonalistów

W ramach współpracy ze szkołami, pracownicy PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. prowadzą w szkołach lekcje i organizują praktyki zawodowe oraz wyjścia techniczne, przygotowując uczniów do zawodu. Uczniowie mają możliwość ćwiczeń na nowoczesnym symulatorze urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Najlepsi uczniowie otrzymują stypendia, a po zakończeniu edukacji – gwarancję zatrudnienia. Przekazujemy szkołom materiały dydaktyczne, a na potrzeby szkolnych pracowni zawodowych udostępniamy elementy infrastruktury kolejowej: urządzenia sterowania ruchem, szyny, rozjazdy czy semafory. Angażujemy się także w wydarzenia w szkołach – konkursy zawodowe, plebiscyty czy dni otwarte.

Lista szkół współpracujących z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A. i warunki rozpoczęcia współpracy:  Edukacja - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (plk-sa.pl)