Czym się charakteryzują przejazdy kolejowo-drogowe poszczególnych kategorii?

Zawsze warto ugruntować lub zdobywać wiedzę!

Przejazd kolejowo drogowy. Z lewej strony rozmazany pojazd w ruchu.

O tym jak wygląda przejazd kolejowo-drogowy, jak jest zbudowany, jakie urządzenia są na nim zastosowane oraz w jakie znaki drogowe musi być wyposażony – mówi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz.U.2015.0.1744). Pełna treść rozporządzenia jest dostępna pod niniejszym linkiem, a o kategoriach skrzyżowań torów z drogami mówi rozdział 2. Rozporządzenie to pozwala na lokalizowanie skrzyżowania dróg z torami, po których ruch kolejowy jest prowadzony z prędkością nie większą niż 160 km/h i dzieli je na 6 kategorii.