Czym się charakteryzują przejazdy kolejowo-drogowe poszczególnych kategorii?

O tym jak wygląda przejazd kolejowo-drogowy, jak jest zbudowany, jakie urządzenia są na nim zastosowane oraz w jakie znaki drogowe musi być wyposażony – mówi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz.U.2015.0.1744). Pełna treść rozporządzenia jest dostępna pod niniejszym linkiem, a o kategoriach skrzyżowań torów z drogami mówi rozdział 2. Rozporządzenie to pozwala na lokalizowanie skrzyżowania dróg z torami, po których ruch kolejowy jest prowadzony z prędkością nie większą niż 160 km/h i dzieli je na 6 kategorii.

Przejazdy kategorii A

to przejazdy, na których za otwarcie i zamknięcie przejazdu zawsze odpowiada upoważniony pracownik kolei, posiadający uprawnienia do kierowania ruchem. Jeśli przejazd jest wyposażony w rogatki, to zawsze zamykają one całą szerokość jezdni – obydwa pasy ruchu. Do kategorii A zaliczamy także przejazdy bez rogatek jeśli są oznakowane znakiem A 30 – Inne niebezpieczeństwo, pod którym znajduje się tabliczka T-10. W tym przypadku uprawniony pracownik kolei wstrzymuje ruch pojazdów na czas przejazdu taboru kolejowego.

Przejazdy kategorii B

to przejazdy, na których ruch jest kierowany przez samoczynne systemy przejazdowe, wyposażone w sygnalizatory drogowe i rogatki zamykające ruch drogowy. Rogatki na przejeździe kategorii B, w zależności od warunków lokalnych, mogą zamykać tylko jeden pas ruchu lub całą szerokość jezdni.

Przejazdy kategorii C

są to przejazdy w pełni automatyczne, nie znajdziemy na nich rogatek, ruchem sterują wyłącznie samoczynne sygnalizatory świetlne.

Przejazdy kategorii D

są zawsze oznakowane krzyżem św. Andrzeja. Na części przejazdów kategorii D występuje także znak STOP.

Przejazdy kategorii E

Kategoria E to przejścia przez tory użytku publicznego, które mogą być wyposażone w sygnalizację świetlną, rogatki, kołowrotki, barierki lub labirynty.

Przejazdy kategorii F

Do kategorii F zalicza się przejazdy kolejowo-drogowe i przejścia zlokalizowane na drogach wewnętrznych. Przejazdy kolejowo-drogowe i przejścia kategorii F wyposaża się:

  1. w rogatki stale zamknięte, otwierane w razie potrzeby przez użytkowników lub
  2. zgodnie z warunkami technicznymi określonymi dla kategorii A albo B.

Przejazdy kolejowo-drogowe i przejścia kategorii F są użytkowane na podstawie umowy zawartej między zarządcą kolei a użytkownikiem przejazdu kolejowo-drogowego lub przejścia, która określa w szczególności sposoby ich zabezpieczenia i użytkowania.