Deklaracja dostępności serwisu bezpieczny-przejazd.pl

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej bezpieczny-przejazd.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego bezpieczny-przejazd.pl

Data publikacji strony internetowej: 2019-10-24.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-01-24.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z wyłączeniem niezgodności wymienionych poniżej:

 • części mechanizmu formularza Zgłoś usterkę – element służący do wskazania lokalizacji przejazdu kolejowo-drogowego na mapie.

Ze względu na powyższe, Administrator strony umożliwia alternatywną formę zgłoszenia usterki:

W przypadku zagrożenia życia i zdrowia na terenie kolejowym należy niezwłocznie zadzwonić pod numer alarmowy 112.

W przypadku chęci złożenia zawiadomienia o usterce na przejeździe lub tzw. „dzikim przejściu”, należy wysyłać e-mail na adres kontakt@bezpieczny-przejazd.pl. W treści wiadomości należy podać:  lokalizację przejazdu/dzikiego przejścia (może to być nr przejazdu z żółtej naklejki umieszczonej na wewnętrznej stronie napędu rogatkowego lub krzyża świętego Andrzeja), rodzaj usterki oraz datę i godzinę jej identyfikacji. Można również podać kontaktowy numer telefonu.

Deklarację sporządzono dnia: 2022-03-14.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Szczegółowe informacje dotyczące serwisu

Kompatybilność z narzędziami

bezpieczny-przejazd.pl został zaprojektowany tak, aby był zgodny z najnowszymi wersjami następujących czytników ekranu:

 • Jaws
 • NVDA
 • VoiceOver

Witryna jest również kompatybilna z:

 • podstawową lupą ekranową systemu operacyjnego
 • oprogramowaniem do rozpoznawania mowy, takim jak Dragon Naturally Speaking
 • pakietem mowy systemu operacyjnego

Nawigacja

Nawigacja w serwisie została oparta na powszechnie uznanych i stosowanych zasadach.

Po serwisie można poruszać się za pomocą myszki lub klawiatury. 

Z niektórych dodatkowych funkcjonalności na poszczególnych podstronach można korzystać wyłącznie przy pomocy myszki.

 • podstrona zgłaszania usterki i „dzikiego przejścia” na przejeździe-kolejowo drogowym – opcja wyboru lokalizacji.

Wygląd

Serwis jest w pełni responsywny i wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Można:

 • powiększyć widok strony oraz liter przy pomocy kombinacji klawiszy: Ctrl i znaku +
 • pomniejszyć widok strony oraz liter przy pomocy kombinacji klawiszy: Ctrl i znaku –
 • przywrócić stronę do oryginalnych rozmiarów przy pomocy kombinacji klawiszy: Ctrl i cyfry 0.
 • zmienić kontrast strony przy pomocy przycisku w górnej belce serwisu.

Staraliśmy się, aby wszystkie elementy serwisu miały odpowiedni kontrast.

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogłyby wchodzić w konflikt z programami asystującymi czy systemem lub programami użytkownika.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej wcag@plk-sa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 473 35 01. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej, żądania udostępnienia informacji w formie alternatywnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Powyższa korespondencja podlega zapisom Informacji dla osób korespondujących poprzez e-mail.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie podstrony, której dotyczy (adres URL oraz sposób kontaktu). Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot  powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrala, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa.

Budynek wpisany jest do rejestru zabytków, z tego też względu ograniczona jest możliwość zmian w architekturze budynku zwiększających dostępność do budynku dla osób niepełnosprawnych korzystających z wózków. Jednak PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. są w trakcie audytu dostępności architektonicznej budynku Centrali i analizy potrzeb. Po zatwierdzeniu dokumentacji przez konserwatora zabytków i ewentualnym uzyskaniu pozwolenia na budowę, możliwe będzie przystąpienie do kompleksowego wdrażania przyjętych rozwiązań. Wdrażanie przyjętych rozwiązań planować należy od 2023 roku.

 1. W bezpośredniej bliskości budynku nie zostały wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 2. Dojazd autobusami komunikacji miejskiej: przystanki Dw. Wileński 01, 02, 04, 05 (przystanki dostępne dla osób niepełnosprawnych), Dw. Wileński 09, 10 (przystanki częściowo dostępne dla osób niepełnosprawnych).

 3. Dojazd tramwajem: przystanki Dw. Wileński 03, 07, 08 (przystanki dostępne dla osób niepełnosprawnych).

 4. Dojazd metrem: przystanek Metro Dworzec Wileński.

 5. W budynku są dwa czynne wejścia dla pracowników, gości i interesantów od ul. Targowej oraz od ul. Wileńskiej. Do obu wejść prowadzą schody. Przy schodach brak jest podjazdów i platform dla wózków.

 6. Aktualnie wejścia do budynku nie są dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową korzystających z wózków inwalidzkich. Przed dotarciem do recepcji trzeba pokonać schody zewnętrzne (5 stopni) i wewnętrzne (4 stopnie). Masywne, ciężkie drzwi zewnętrzne nie otwierają się automatycznie. Drzwi wewnętrzne otwierają się automatycznie.

 7. Recepcje znajdują się po prawej stronie od wejść od ul. Targowej oraz od ul. Wileńskiej. Dalsze przejście zabezpieczone jest bramkami, przez które może przejechać osoba na wózku.

 8. Zgodnie z procedurą bezpieczeństwa fizycznego obiektu Centrali PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. gość lub interesant nie może wejść na teren budynku bez obecności pracownika Spółki (zapraszającego, reprezentującego daną komórkę lub funkcjonariusza SOK jeżeli interesant udaje się do Prezydium Centrali).

 9. Dla osób poruszających się na wózkach dostępny jest korytarz przy recepcjach oraz dostęp do wind. Z wind osoby na wózkach mają bezpośredni dostęp do kondygnacji biurowych w segmentach oznaczonych jako A, B, D i E. Z uwagi na przesunięcie pomiędzy kondygnacjami segmentu C a kondygnacjami segmentów oznaczonych jako A, B, D i E, dostęp do kondygnacji biurowych segmentu C bezpośrednio z wind jest utrudniony ze względu na schody. Korytarze w segmentach A, B, D, E z uwagi na występujące schody nie są dostępne na przyziemiach i parterach budynku.

 10. Wymiary wind pozwalają na jej użytkowanie przez osoby z niepełnosprawnością ruchową korzystające z wózków inwalidzkich.

 11. W budynku nie ma toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych.

 12. Do budynku i wszystkich jego dostępnych pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie ochrony budynku. Jeden posterunek jest czynny do godziny 18, drugi całodobowo.

 13. W recepcjach budynku zamontowane są pętle induktofoniczne.

 14. W budynku dostępne są dwie przenośne pętle induktofoniczne.

 15. W budynku nie ma pochylni oraz platform.

 16. W budynku nie ma informacji głosowych.

 17. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 18. W recepcji oraz w innych miejscach budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

 19. Sale konferencyjne nie są przystosowane do osób z niepełnosprawnościami.

Aplikacje Mobilne

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach kampanii społecznej  Bezpieczny przejazd - "Szlaban na ryzyko" udostępnia następujące aplikacje mobilne:

Bezpieczny Przejazd – wersja dla systemu Android

- Bezpieczny Przejazd - wersja dla systemu iOS

- Bezpieczny Przejazd VR – wersja dla systemu Android

- Bezpieczny Przejazd VR – wersja dla systemu iOS

Bezpieczny Przejazd - Wyzwanie – wersja dla systemu Android

Bezpieczny Przejazd - Wyzwanie – wersja dla systemu iOS

Bezpieczny Przejazd - Wyzwanie – wersja dla systemu Windows

Sprawny Peron – wersja dla systemu Android

Sprawny Peron – wersja dla systemu iOS